top of page

+420 732 994 230

ZÁSADY O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Obchodní společnost Senidoor CZ s.r.o., IČO: 119 67 641, se sídlem Františky Skaunicové 3754/12, Židenice, 615 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 125596 (dále jen „Senidoor“ nebo „my“) zpracovává jako správce osobní údaje zákazníků, dodavatelů, návštěvníků webových stránek, uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o spolupráci (dále jen „Subjekt údajů“ nebo „Vy“). 

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. S informacemi, které o Vás shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme, nakládáme zodpovědně. Tento dokument obsahuje informace o zpracování Vašich osobních údajů a popisuje Vaše práva. 

 

Co jsou to osobní údaje 

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je např. jméno, příjmení, adresa pobytu, adresa bydliště, datum narození, rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo či IP adresa. 

 

Jaké osobní údaje zpracováváme 

Senidoor zpracovává pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. 

 1. V případě, že jste naším zákazníkem, zpracováváme osobní údaje, které jste uvedl(a) v rámci jednání o uzavření smlouvy a které jsou obsahem smlouvy, případně dalších smluvních dokumentů. Dále zpracováváme Vaše údaje shromážděné po dobu trvání smluvního vztahu. Zejména se jedná o následující kategorie osobních údajů: 

 • identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu); 

 • kontaktní údaje (např. adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo);

 • další údaje, které jste nám sdělil(a) v souvislosti s poskytovanými službami;

 • nahrávky telefonních hovorů (o pořízení záznamu z telefonního hovoru budete vždy předem informováni).   

 1. V případě, že jste naším dodavatelem (fyzickou osobou) či jeho zástupcem, zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci vzájemné spolupráce. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat též tehdy, jste-li kontaktní osobou nebo zástupcem našeho dodavatele (právnické osoby). Ve vztahu k uvedeným osobám zpracováváme zejména následující kategorie osobních údajů: 

 • identifikační údaje (např. jméno a příjmení, IČO);

 • kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo);

 • popisné údaje (např. reference, informace o kvalifikaci); 

 • fakturační údaje (včetně DIČ);

 • další údaje, které jste nám sdělil(a) v souvislosti s poskytovanými produkty či službami;

 • nahrávky telefonních hovorů (o pořízení záznamu z telefonního hovoru budete vždy předem informováni).   

 1. V případě, že jste návštěvníkem našich webových stránek, můžeme zpracovávat zejména: 

 • IP adresu, ze které Vaše koncové zařízení získává přístup k našim stránkám či mobilním aplikacím, 

 • údaje získané prostřednictvím souborů cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení naleznete ZDE.  

 1. V případě, že jste uchazečem o zaměstnání či zájemcem o spolupráci zejména jako obchodní zástupce, zpracováváme osobní údaje v rozsahu informací, které jste nám poskytl(a) např. v životopise či v rámci přijímacího řízení. 

 

Jaké zdroje využíváme k získání Vašich údajů 

Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáváme přímo od Vás při uzavírání příslušné smlouvy, v průběhu trvání smluvního vztahu mezi námi, např. v rámci vzájemné komunikace.  

V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) o Vás můžeme vyhledávat informace i z otevřených zdrojů, seznamů a rejstříků, jako je např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík atd. 

 

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro níže uvedené účely v závislosti na tom, zda jste naším zákazníkem, dodavatelem, návštěvníkem našich webových stránek nebo uchazečem o zaměstnání či zájemcem o spolupráci. 

 Subjekt údajů 

Účel zpracování 

Právní základ 

Zákazník 

 • Zpracování cenové nabídky. 

 • Příprava návrhu smlouvy. 

 • Uzavření a plnění smlouvy. 

Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR 

 • Zjišťování požadavků a potřeb zákazníka. 

 • Uchovávání dokumentů a záznamů z jednání. 

 • Poskytování součinnosti orgánům veřejné správy, orgánům dohledu (ČNB, ÚOOÚ), orgánům činným v trestním řízení atd. 

 • Vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností. 

Plnění právní povinnosti Senidoor podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR 

 • Zasílání obchodních sdělení osobám, kterým již byly poskytnuty naše služby. 

 • Zajištění bezpečnosti systémů a sítí před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů. 

 • Ochrana našich práv a právem chráněných zájmů (prevence a odhalování podvodů, vymáhání dluhů, trestní řízení, soudní spory atd.). 

 • Zajištění ochrany majetku a bezpečnosti osob, včetně ochrany majetku prostřednictvím kamerového systému. 

 • Monitorování příchozích hovorů v rámci zkvalitňování našich služeb.  

 • Zjišťování spokojenosti s našimi produkty a službami.

Oprávněné zájmy Senidoor podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR 

 • Zasílání obchodních sdělení osobám, kterým dosud naše služby nebyly poskytnuty.

 • Zasílání obchodních sdělení třetích stran.

 • Jiný účel uvedený v uděleném souhlasu.

Souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR 

 

Dodavatel 

 • Plnění uzavřené smlouvy. 

Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR 

 • Vedení účetnictví. 

 • Plnění povinností podle dalších právních předpisů. 

Plnění právní povinnosti Senidoor podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR 

 • Vedení výběrového řízení a jednání s potenciálním dodavatelem o uzavření smlouvy. 

 • Evidence a administrativní účely. 

 • Ochrana našich práv, případně ochrana práv třetích osob, včetně případného vymáhání pohledávek. 

 • Zajištění ochrany majetku a bezpečnosti osob, včetně ochrany majetku prostřednictvím kamerového systému. 

Oprávněné zájmy Senidoor podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR 

 

Návštěvník webových stránek Senidoor

 • Přenos komunikace prostřednictvím elektronické komunikační sítě. 

 • Poskytnutí uživatelem výslovně vyžádané informační služby. 

Oprávněné zájmy Senidoor podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR 

 • Trvalé zapamatování si Vašich přihlašovacích údajů a preferencí.

 • Výběr a zobrazování reklam pouze na základě Vašich zájmů (včetně remarketingu a behaviorální reklamy). 

 • Výběr a zobrazování obsahu na základě Vašich preferencí (personalizace obsahu zobrazované webové stránky). 

 • Provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány. 

Souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR 

 

Uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o spolupráci

 • Výběr vhodných potenciálních zaměstnanců Senidoor a spolupracujících osob

Oprávněné zájmy Senidoor podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR 

 

Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 • Vedení evidence vhodných uchazečů či spolupracovníků. 

Souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR 

 

Jak je to s povinností poskytnout osobní údaje 

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Pro navázání obchodního vztahu a/nebo zpřístupnění některé služby či produktu je však předání některých osobních údajů vyžadováno. Pokud nám je nepředáte, nebude možné obchodní vztah navázat a/nebo produkt či službu poskytnout. 

 

Aktualizace osobních údajů  

Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom zajistili přesnost Vašich osobních údajů. Abyste nám s tím pomohli, měli byste nám sdělovat pouze přesné, pravdivé a aktuální informace.  

Pokud zjistíte, že informace zpracovávané Senidoor jsou nepřesné, nepravdivé či neaktuální (např. v důsledku změny Vašich osobních údajů), informujte nás, abychom mohli zjednat nápravu. 

 

Jak dlouho uchováváme údaje 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud jsou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je zpracovávat, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je však přestaneme používat, jakmile tato doba uplyne. 

 Senidoor používá následující kritéria pro stanovení doby zpracování osobních údajů: 

 • k účelu dodržování našich právních povinností budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Senidoor; 

 • k účelu plnění smlouvy budou Vaše osobní údaje zpracovávány do zániku závazků z příslušné smlouvy uzavřené se Senidoor;

 • k účelu ochrany práv, oprávněných zájmů a majetku Senidoor budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušného chráněného zájmu. Nestanovíme-li kratší dobu zpracování, doba trvání příslušného chráněného zájmu nepřesáhne 10 let následujících po zániku závazků z uzavřené smlouvy (doba 10 let byla námi stanovena s ohledem na 10letou objektivní promlčecí dobu podle obecně závazných právních předpisů a možné zahájení soudního sporu ke konci uvedené promlčecí doby; v případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny naše práva či povinnosti vůči Vám, však zpracování neskončí před ukončením takového řízení);

 • osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat po dobu 3 let ode dne odvolání Vašeho souhlasu, nestanovíme-li při jeho získání kratší dobu zpracování (tuto dobu jsme stanovili s ohledem na běh promlčecích lhůt; v případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny naše práva či povinnosti vyplývající ze zpracovávání osobních údajů na základě Vašeho souhlasu, však zpracování neskončí před ukončením takového řízení). 

Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování budou osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, nevratně anonymizovány či zlikvidovány. 

 

Komu předáváme osobní údaje 

Pečlivě si vybíráme partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.  

Partneři, kterým Vaše osobní údaje zpřístupníme, mohou být podle povahy jimi poskytovaných služeb v postavení: 

 • našich zpracovatelů, kteří zpracovávají osobní údaje pouze pro námi stanovené účely na základě písemně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů, 

 • příjemců, kteří osobní údaje zpracovávají jako nezávislí (samostatní) správci.  

Za určitých a přesně definovaných podmínek jsme povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné správy. Tyto orgány budou Vaše osobní údaje zpracovávat nezávisle na nás jako samostatní správci. 

Na žádost Vám rádi poskytneme informace o příjemcích Vašich osobních údajů. 

 

Zabezpečení osobních údajů 

Zpracovávané osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi, které je chrání před neoprávněným přístupem ze strany třetích osob. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována a aktualizována. Pravidelně ověřujeme, zda systémy používané ke zpracování osobních údajů neobsahují slabá místa či nebyly vystaveny útoku. 

Bez ohledu na výše uvedené prosím mějte na vědomí, že v prostředí internetu není objektivně možné zcela zaručit bezpečnost osobních údajů. Bez Vaší pomoci a odpovědného chování proto nejsme schopni Vaše osobní údaje ve 100 % ochránit. Bezpečnost Vašich osobních údajů zvýšíte zejména tím, že budete používat jedinečná hesla a tato hesla pravidelně měnit. Vaše hesla a další přístupové údaje prosím uchovávejte v tajnosti a dodržujte základní bezpečnostní zásady. Mějte vždy na paměti, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek zpravidla nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace pro sdělování důvěrných informací. 

 

Předávání osobních údajů do zahraničí 

Vaše osobní údaje nejsou předávány či zpřístupněny příjemcům ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Pokud by k takovému předání mělo v budoucnu dojít, předáme Vaše osobní údaje pouze za předpokladu, že Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů, příjemce Vašich osobních údajů je vázán standardními smluvními doložkami EU o ochraně osobních údajů nebo za předpokladu, že příjemce poskytl jiné vhodné záruky ochrany osobních údajů. 

 

Jaká jsou Vaše práva 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte níže uvedená práva. Mějte nicméně na paměti, že na výkon těchto práv se mohou vztahovat určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce). 

Při uplatnění Vašich práv můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, jehož cílem je zamezit neoprávněným osobám v přístupu k Vašim osobním údajům.  

 • Právo na informace – máte právo být stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem informováni o tom, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány. 

 • Právo na přístup k osobním údajům – máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům (včetně souvisejících informací) a jejich kopii. 

 • Právo na opravu – můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů. Také můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

 • Právo na výmaz – můžete nás požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů, a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR. Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech toto právo není možné uplatnit a Vaše údaje budeme i nadále zpracovávat. V případě oprávněné žádosti přijmeme přiměřené kroky k tomu, abychom informovali též ostatní správce, kteří tyto údaje zpracovávají, o tom, že jste uplatnili právo na výmaz.  

 • Právo odvolat souhlas – pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat (zejména prostřednictvím e-mailu: info@senidoor.cz) a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu ovšem není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním. 

 • Právo vznést námitku – pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Můžeme nicméně prokázat, že na naší straně jsou závažné oprávněné důvody pro další zpracování. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování těchto údajů. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány. 

 • Právo na omezení zpracování – v určitých případech můžete požadovat, abychom omezili prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).  

 • Právo na přenositelnost údajů – můžete nás požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás na základě smlouvy či Vašeho souhlasu zpracováváme v elektronické podobě. 

 • Právo podat žádost o zjednání nápravy a právo vznést stížnost – pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a my neprodleně zjednáme nápravu. Stížnost ohledně prováděného zpracování a/nebo zasílání obchodních sdělení můžete podat též přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz, https://uoou.gov.cz/.  

 

Jak nás můžete kontaktovat 

V případě dotazů či podnětů týkajících se prováděného zpracování osobních údajů se prosím obracejte na naši společnost na adrese Senidoor CZ s.r.o., Františky Skaunicové 3754/12, Židenice, 615 00 Brno, nebo prostřednictvím e-mailu na info@senidoor.cz


 

Vypracováno dne 1.1. 2024

bottom of page