top of page

+420 732 994 230

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Senidoor CZ s.r.o., IČO: 119 67 641, se sídlem Františky Skaunicové 3754/12, Židenice, 615 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 125596 (dále jen „Dodavatel“).

 

Kontaktní údaje Dodavatele: 

adresa pro doručování: Františky Skaunicové 3754/12, Židenice, 615 00 Brno

adresa elektronické pošty: info@senidoor.cz

telefon: +420 732 994 230

webové stránky: https://www.senidoor.cz/

 

I. Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují smluvní vztah mezi Dodavatelem a zákazníkem (dále jen „Zákazník“). Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou přílohou smlouvy uzavírané mezi Dodavatelem a Zákazníkem, a to jak smlouvy kupní dle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) v případech, kdy předmětem smlouvy je dodání zboží Dodavatelem Zákazníkovi, tak i případně smlouvy o dílo podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku v případech, kdy předmětem smlouvy je provedení díla (předmět kupní smlouvy či smlouvy o dílo dále jen „zboží“). 

 2. Obchodní podmínky slouží k vymezení práv a povinností obou smluvních stran. Ustanovení obchodních podmínek jsou závazná pro obě smluvní strany, pokud není ve smlouvě uvedeno něco jiného. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 3. Zákazník byl před uzavřením smlouvy s těmito obchodními podmínkami seznámen. Za seznámení se s obchodními podmínkami se považuje i jejich doručení elektronickými prostředky Zákazníkovi i jejich zveřejnění na webových stránkách Dodavatele www.senidoor.cz. Uzavřením smlouvy Zákazník souhlasí se zněním těchto obchodních podmínek. 

 4. Je-li Zákazníkem podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami a smlouvou ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele. Je-li Zákazníkem spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami a smlouvou občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Tyto obchodní podmínky obsahují rovněž všechna potřebná poučení pro spotřebitele. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která uzavírá smlouvu s Dodavatelem mimo rámec své vlastní obchodní, výrobní nebo obdobné (podnikatelské) činnosti, mimo výkon svého povolání nebo nikoliv jménem a na účet jiné podnikající osoby.

 

II. Vznik smlouvy 

 1. Jakákoliv prezentace zboží na webových stránkách Dodavatele není právně závaznou nabídkou a může být pouze výzvou pro podávání poptávek. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

 2. Dodavatel poskytuje dodání a montáž dvířek do vany v místě určeném Zákazníkem. 

 3. V rámci předsmluvního jednání může Zákazník kontaktovat Dodavatele zejména prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.senidoor.cz, e-mailu, telefonu. Následně se Dodavatel se Zákazníkem domluví na potřebných vlastnostech zboží. V rámci toho se Dodavatel domluví se Zákazníkem také na prohlídce místa, kam bude zboží namontováno. Následně Dodavatel připraví pro Zákazníka návrh konkrétní podoby dvířek a cenovou nabídku.  

 4. Smlouva mezi Dodavatelem a Zákazníkem může být uzavřena osobně v listinné podobě, případně elektronicky prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (zejména e-mailem). Smlouva uzavíraná prostřednictvím prostředků komunikace na dálku je uzavřena následujícím postupem:

  1. Po prohlídce místa, kam má být zboží namontováno, a potřebném zaměření se Dodavatel se Zákazníkem dohodnou na dodání a případně montáži konkrétního zboží, přičemž zboží a cena musí být odsouhlaseny Zákazníkem. Vyjádření zákazníka, kterým souhlasí s cenou a specifikovaným zbožím a cenou je považováno za právně závaznou nabídku na  uzavření smlouvy.

  2. Dodavatel následně potvrdí nabídku Zákazníka. K tomuto okamžiku je uzavřena smlouva. 

 5. Smluvní strany jsou povinny uvádět si navzájem všechny údaje správně a pravdivě. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním právně závazné nabídky je možné zjistit pomocí dotazu na e-mail info@senidoor.cz. Tyto chyby je možné opravit do okamžiku potvrzení nabídky ze strany Dodavatele.

 6. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídku Zákazníka bez udání důvodu, a to zejména v případech, kdy je Zákazník osobou, která již dříve porušila obchodní podmínky, smlouvu nebo jinak poškodila Dodavatele. Dále si Dodavatel vyhrazuje právo smlouvu se Zákazníkem neuzavřít, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě Zákazníka. O odmítnutí nabídky bude Zákazník Dodavatelem informován.

 7. Zákazník souhlasí s případným použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

III. Cena zboží, platební podmínky 

 1. Zákazník se zavazuje uhradit cenu ve výši sjednané postupem podle čl. IV kupní smlouvy či smlouvy o dílo. Cena takto sjednaná je včetně všech daní a poplatků. 

 2. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen před uzavřením kupní smlouvy či smlouvy o dílo, a to v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží, a to kdykoliv před uzavřením kupní smlouvy či smlouvy o dílo. Cena zboží může být dále změněna v případě požadavků Zákazníka na jinou kvalitu či rozsah zboží. O případné změně ceny zboží je Dodavatel povinen Zákazníka před uzavřením smlouvy informovat a Zákazník s ní musí souhlasit. 

 3. Změna sjednané ceny po uzavření kupní smlouvy či smlouvy o dílo je možná pouze:

 1. pokud Zákazník bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zaměřovacího protokolu, nebo pokud se smluvní strany dohodnou na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění; 

 2. pokud Zákazník bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zaměřovacím protokolem;

 3. pokud po podpisu kupní smlouvy či smlouvy o dílo nastane nutnost provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zaměřovacího protokolu. Dodavatel je v takovém případě oprávněn jednostranně zvýšit cenu zejména o náklady, které mu vznikly v souvislosti s provedením těchto nutných prací nebo dodávek k dokončení díla;

 

 1. Nastane-li některá z podmínek uvedená v předchozím odstavci pod písm. b) až c), je Dodavatel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Zákazníkovi k odsouhlasení.

 2. Dodavateli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zákazníkem. Zákazník je oprávněn odsouhlasit zvýšení ceny také tím, že se k nabídkové ceně nevyjádří ani do deseti (10) ode dne předložení návrhu Dodavatele Zákazníkovi. Tím není dotčeno právo Dodavatele uvedené v odst. 3 písm. c) tohoto článku. 

 3. V případě, kdy by zvýšení sjednané ceny vedlo k podstatnému zvýšení ceny oproti ceně uvedené v kupní smlouvě či smlouvě o dílo, má Zákazník, který je zároveň spotřebitelem, právo od kupní smlouvy či smlouvy o dílo odstoupit. Odstoupením v takovém případě není dotčena povinnost Zákazníka uhradit Dodavateli již poskytnutá plnění dle kupní smlouvy či smlouvy o dílo. 

 4. Zákazníkovi vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Dodavatelem.

 5. Cenu zboží může Zákazník uhradit společnosti způsoby uvedenými ve smlouvě. Není-li ve smlouvě ujednán způsob úhrady ceny, potom je Zákazník povinen uhradit cenu bezhotovostně na bankovní účet č. ú. 6133539349/0800 vedený u České spořitelny, případně v hotovosti..

 6. Je-li ve smlouvě ujednána zálohová platba, je Dodavatel oprávněn vystavit Zákazníkovi zálohovou fakturu ihned po uzavření smlouvy. Zbylou část ceny je zákazník povinen uhradit po předání zboží na základě faktury vystavené Dodavatelem. Budou-li se Zákazníkem dohodnuty dílčí dodávky, pak každá dílčí dodávka může být Dodavatelem samostatně fakturována. Pokud se po uzavření smlouvy o dílo vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Dodavatel souhlasí, bude jejich cena fakturována samostatně. Splatnost faktur je 7 dnů, nebude-li se Zákazníkem dohodnuto jinak.

 7. Dodavatel je oprávněn a Zákazník s tím uzavřením smlouvy výslovně souhlasí, aby byly účetní a daňové doklady zasílány také elektronicky e-mailem. Peněžitý závazek Zákazníka se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána na účet Dodavatele. 

 8. V případě, že Zákazník neuhradí řádně a včas jakoukoliv fakturu vystavenou v souladu s těmito obchodními podmínkami a se smlouvou, je Dodavatel oprávněn přerušit provádění předmětu plnění, a to až do úplného zaplacení všech splatných pohledávek Dodavatele za Zákazníkem. Při takovémto přerušení předmětu plnění smlouvy se automaticky prodlužují sjednané termíny plnění. 

IV. Dodací podmínky

 1. Dodavatel je oprávněn dodat a namontovat zboží i před sjednaným termínem a Zákazník je povinen zboží převzít a zaplatit jeho cenu.

 2. Termín pro dodání a montáž zboží je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Zákazníka dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení Zákazníka s poskytnutím dohodnuté součinnosti není Dodavatel v prodlení s plněním závazku. 

 3. Dodání a montáž zboží obstarává Dodavatel, není-li ujednáno jinak. Zboží je dodáno, jakmile je dopraveno na místo určené Zákazníkem v objednávce a případně smontováno podle smlouvy. 

 4. Nebezpečí škody na věci přechází okamžikem převzetí věci Zákazníkem. Nepřevezme-li Zákazník zboží v ujednaném termínu na ujednaném místě, přechází toto nebezpečí již umožněním Zákazníkovi se zbožím nakládat.  

 5. Zákazník je povinen připravit místo plnění k montáži, a poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Termín pro dodání a montáž zboží může být prodloužen z těchto důvodů: 

  1. změna či rozšíření předmětu smlouvy, pokud k němu dochází na žádost Zákazníka nebo po dohodě Dodavatele se Zákazníkem;

  2. vyšší moc, zejména živelné pohromy, stávky, výpadky energií, epidemie, pandemie, mimořádný, nouzový či válečný stav, vládní a jiná opatření přijatá v souvislosti s koronavirem apod.;

  3. zjištění skrytých překážek, které znemožňují dodání zboží dohodnutým způsobem, jako např. dočasné překážky na místě plnění, prodlení subdodavatelů nebo dodavatelů materiálu apod.;

  4. prodlení Zákazníka s poskytnutím potřebné součinnosti Dodavateli, zejména se zajištěním připravenosti místa plnění nebo s poskytnutím jiné součinnosti, kterou si Dodavatel vyžádal;

  5. prodlení Zákazníka s úhradou ceny či jakékoliv její části;

  6. z jiných důvodů na straně Zákazníka.

Termín pro dodání a montáž se pak prodlužuje vždy o takovou dobu, po kterou prokazatelně trvala některá z výše vyjmenovaných skutečností.

 1. V případě, že Zákazník nebude poskytovat potřebnou součinnost, je Dodavatel oprávněn písemně určit Zákazníkovi lhůtu pro dodatečné splnění povinnosti a po jejím marném uplynutí může od smlouvy odstoupit.

 2. Spolu s dodávkou zboží předá Dodavatel Zákazníkovi návod k používání dodaného zboží. 

 3. Montáž zboží Dodavatele může být prováděna výhradně zaškolenými osobami ze strany Dodavatele, a to dle doporučených montážních postupů.

 4. O průběhu předání zboží pořídí Dodavatel písemný protokol. Povinným obsahem protokolu jsou:

  1. údaje o Dodavateli a Zákazníkovi,

  2. popis zboží, které je předmětem předání a převzetí,

  3. prohlášení Zákazníka, zda zboží přejímá s výhradami nebo bez výhrad.

 5. Obsahuje-li zboží, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i soupis zjištěných vad a nedodělků. V případě, že Dodavatel vady či nedodělky uznává, tak i dohodu o termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu řešení situace a současně dohodu o zpřístupnění místa plnění Dodavateli za účelem odstranění vad nebo nedodělků. 

 6. V případě, že Zákazník odmítá zboží převzít, uvede v protokolu o předání zboží i důvody, pro které odmítá zboží převzít.

 7. Odmítne-li Zákazník převzít zboží, aniž by k tomu byl oprávněn, učiní o tom Dodavatel záznam v protokolu. V takovém případě je však zboží předáno dnem, kdy Zákazník odmítl zboží převzít.

V. Jakost při převzetí a práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 2. Dle § 2095 občanského zákazníku Dodavatel odevzdá Zákazníkovi zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Dodavatel v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

 3. V souladu s § 2161 odst. 1 občanského zákoníku Dodavatel odpovídá Zákazníkovi, který je zároveň spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména Dodavatel odpovídá Zákazníkovi, že zboží:

  1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

  2. je vhodné k účelu, pro který jej Zákazník požaduje a s nímž prodávající souhlasil,

  3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu,

  4. je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

  5. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Zákazník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

  6. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Zákazník rozumně očekávat, 

  7. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Dodavatel Zákazníkovi poskytl před uzavřením smlouvy.

 4. Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět plnění při přechodu nebezpečí škody na Zákazníka, byť se projeví až později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou Dodavatel způsobil porušením své povinnosti. Zákazník je oprávněn vytknout vadu, která se projeví u zboží, v době dvou (2) let od převzetí zboží. 

 5. Veškeré vady zboží, které mohly být při náležitém provedení prohlídky s vynaložením odborné péče zjištěny, musí Zákazník, který je podnikatel, oznámit Dodavateli bez zbytečného odkladu, tzn. nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.

 6. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Zákazník nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 7. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud vadu sám způsobil či pokud byla vada způsobena třetí osobou nebo vyšší mocí. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího užívání. Při koupi použitého zboží je Zákazník oprávněn vytknout vadu, která se projeví v době jednoho roku od převzetí. Práva z vadného plnění se dále nevztahují na vady vzniklé v důsledku úpravy zboží provedené Zákazníkem, používáním zboží v podmínkách odlišných od podmínek, které byly určeny Dodavatelem. Práva z vadného plnění se také nevztahují na zboží, které bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými návodu ke zboží nebo všeobecnými zásadami nebo jestliže vada vznikla nebo byla zhoršena provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení Dodavatele.

 8. Dodavatel neodpovídá za vady zboží, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Zákazníkem v případě, že Dodavatel ani při vynaložení potřebné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Zákazník na jejich použití trval. Dodavatel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Zákazníkem, jestliže Dodavatel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Zákazník na jejich dodržení trval nebo jestli Dodavatel tuto nevhodnost ani při vynaložení potřebné péče nemohl zjistit.

 

VI. Reklamace Zákazníkem, který je zároveň spotřebitelem

 1. Způsob uplatnění reklamace Zákazníkem:

 1. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci u Dodavatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na e-mailovou adresu dodavatele info@senidoor.cz. V reklamaci musí být vada popsána, nebo uvedeno, jak se projevuje. Dále zákazník uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.  

 2. Zákazník je oprávněn požadovat:

  1. odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,

  2. odstranění vady dodáním nové věci bez vady.

 3. Dodavatel může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. V případě uzavření smlouvy o dílo Zákazník dále není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat Dodavateli.

 4. Zákazník má právo požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

  1. Dodavatel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku,

  2. se vada projeví opakovaně,

  3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

  4. je z prohlášení Dodavatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka.

 5. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

 1. Dokud Dodavatel nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí Zákazník platit dosud neuhrazenou cenu nebo její část.

 2. Právo Zákazníka z vadného plnění zaniká, pokud Zákazník neoznámí vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je mohl zjistit při včasné prohlídce a dostatečné péči, nejpozději však do 2 let od předání zboží. Reklamace odeslaná Dodavateli v poslední den doby ve smyslu předchozí věty se považuje za včas uplatněnou.

 3. Dodavatel je povinen zákazníkovi vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje a kontaktní údaje Zákazníka pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Zákazník o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Dodavatel se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.  Po marném uplynutí této lhůty s přihlédnutím k jejímu možnému prodloužení podle dohody smluvních stran může Zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Podmínkou dodržení této lhůty je však součinnost Zákazníka v podobě včasného umožnění prohlídky zboží pracovníky Dodavatele. 

 5. Dodavatel a Zákazník se dohodli na prodloužení výše uvedené lhůty o dobu nezbytně nutnou v případech, kdy:

 1. nelze vzhledem k charakteru závady, resp. místa jejího výskytu bezpečně provést veškeré úkony, spojené s odstraněním oprávněné reklamace,

 2. není poskytnuta součinnost ze strany Zákazníka a není umožněno provedení veškerých úkonů spojených s odstraněním oprávněně reklamované vady nebo není umožněn přístup do míst, kde mají být práce spojené s jejím odstraněním provedeny,

 3. není možno vlivem nepředvídatelných skutečností ovlivněných vyšší mocí nastoupit k plnění úkonů spojených s reklamačním řízením.

V těchto případech, kdy nelze provést všechny potřebné úkony spojené s řešením reklamace, není Dodavatel v prodlení s jejím vyřízením a tato doba není započítávána do výše uvedených lhůt.

 

 1. Dodavatel je povinen vydat Zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

VII. Reklamace Zákazníkem, který není spotřebitelem

 1. Způsob uplatnění reklamace:

  1. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci písemně u Dodavatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na e-mailovou adresu Dodavatele info@senidoor.cz. V reklamaci musí být vada popsána, nebo uvedeno, jak se projevuje. Dále Zákazník uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. V případě, že Zákazník neuvede všechny náležitosti uvedené v tomto ustanovení, nebude reklamace Zákazníka považována za uplatněnou a Dodavatel nebude povinen se jí zabývat. To bere Zákazník výslovně na vědomí a souhlasí s tím.

 2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, je Zákazník oprávněn požadovat:

  1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

  2. odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,

  3. přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

  4. odstoupit od smlouvy.

 3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, je Zákazník oprávněn požadovat:

  1. odstranění vady,

  2. přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

 4. Právo Zákazníka z vadného plnění zaniká, pokud Zákazník neoznámí vady:

  1. bez zbytečného odkladu poté, kdy je mohl zjistit při včasné prohlídce a dostatečné péči,

  2. nejpozději však do dvou let od předání předmětu plnění.

 5. Pro postup při uplatnění práv z vadného plnění se nepoužijí ustanovení § 2158 až 2174b občanského zákoníku.

 6. Podmínky odstranění reklamovaných vad:

  1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjedná Dodavatel se Zákazníkem podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedohodnou-li se na této lhůtě, odstraní Dodavatel vady ve lhůtě objektivně přiměřené. 

  2. Prokáže-li se ve sporných případech, že Zákazník uplatnil odpovědnost za vady neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost dodavatel, případně se o vadu vůbec nejedná, je Zákazník povinen uhradit Dodavateli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním takové vady.

  3. Zákazník je povinen umožnit pracovníkům Dodavatele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Dodavatel v prodlení s termínem pro odstranění vady.

VIII. Záruka za jakost

 1. Zárukou za jakost Dodavatel zaručuje, že zboží, si uchová po dobu záruční lhůty uvedené v čl. VIII smlouvy při obvyklém použití své funkce.

 2. Nebude-li mít zboží v průběhu záruční lhůty uvedené v čl. VIII smlouvy deklarované vlastnosti, může Zákazník po Dodavateli požadovat opravu zboží či jeho části nebo dodání nové věci bez vad.

 3. Zákazníkovi nenáleží práva ze záruky za jakost:

 1. neužívá-li zboží obvyklým způsobem, případně užívá-li jej v rozporu s pokyny Dodavatele,

 2. je-li uplatňovaná vada způsobena Zákazníkem, třetí osobou nebo vyšší mocí,

 3. bylo-li zboží v průběhu trvání záruční lhůty opravováno či upravováno bez souhlasu Dodavatele třetí osobou či Zákazníkem.

 1. Není-li stanoveno jinak, použijí se pro uplatnění práv ze záruky obdobně ustanovení čl. V až VII těchto obchodních podmínek.

 2. Nejpozději ke dni předání zboží předá Dodavatel Zákazníkovi záruční list.

 

IX. Odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy: 

  1. v případě podstatného porušení smlouvy ze strany Dodavatele,

  2. v dalších případech uvedených ve smlouvě nebo těchto obchodních podmínkách.

 2. Za podstatné porušení povinností Dodavatele bude považováno zejména delší jak 30 denní prodlení Dodavatele s dodáním zboží.

 3. Odstoupení od smlouvy musí Zákazník oznámit Dodavateli bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o podstatném porušení smlouvy.

 4. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

  1. pokud Zákazník nezaplatí jakoukoli fakturu do 30 dnů ode dne její splatnosti,

  2. v případě prodlení Zákazníka s poskytnutím potřebné součinnosti Dodavateli delší než 15 dnů;

  3. je-li zjištěna Dodavatelem překážka znemožňující montáž zboží dohodnutým způsobem, a to za situace, kdy se nedokáží smluvní strany dohodnout na změně smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne zjištění překážky,

  4. v dalších případech uvedených ve smlouvě.

 5. Odstoupit od smlouvy může Dodavatel i Zákazník dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

 6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být zasláno na adresu druhé smluvní strany, není-li stanoveno jinak. Odstoupení od smlouvy lze učinit rovněž prostřednictvím e-mailu, který byl použit při uzavírání smlouvy, nesdělí-li si strany jinou e-mailovou adresu. V případě, že bylo před odstoupením od smlouvy poskytnuto zčásti nebo zcela plnění, vypořádají smluvní strany své závazky z předmětné smlouvy způsoby stanovenými pro jednotlivé druhy důvodů pro odstoupení ve smlouvě a nejsou-li stanoveny, pak způsoby uvedenými v občanském zákoníku. 

 7. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá jeho existenci, je povinna jí své písemné oznámení odeslat nejpozději do deseti (10) dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, není oprávněna důvod odstoupení později rozporovat.

 8. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu (což u podstatného porušení smlouvy učinit nemusí), vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí.

 9. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit, je-li příslušným soudem rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany či je-li soudem rozhodnuto o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku druhé strany.

 10. Doručením odstoupení od smlouvy smlouva zaniká. Zanikají tak všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

 

X. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem  a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory

 1. Zákazník, který je spotřebitel, bere na vědomí, že dle § 1837 písm. d) občanského zákoníku není oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů (14) ode dne převzetí zboží, jelikož je zboží vyrobeno podle požadavků Zákazníka nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám.

 2. Zákazník je dále oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 90 dní ode dne jejího uzavření, bylo-li jeho právo dotčeno nekalou obchodní praktikou Dodavatele nebo požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky. 

 3. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce, prokáže-li Dodavatel, že je to s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

 4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení ceny.

 

XI. Mezinárodní prvek a prorogační doložka

 1. Je-li Zákazníkem fyzická či právnická osoba s bydlištěm/místem podnikání/sídlem mimo území České republiky (dále jen „zahraniční odběratel“), užijí se na smlouvu uzavřenou mezi Dodavatelem a zahraničním Zákazníkem následující ustanovení. 

 2. Právní vztah vzniklý mezi Dodavatelem a zahraničním Zákazníkem na základě smlouvy se řídí českým právem. 

 3. Je-li Zákazníkem podnikatel, jsou pro spory vzniklé z tohoto právního vztahu příslušné české soudy. Smluvní strany sjednávají jako příslušný k řešení sporů ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud Městský soud v Brně, jsou-li dle českého právního řádu věcně příslušné okresní soudy, a Krajský soud v Brně, jsou-li dle českého právního řádu věcně příslušné krajské soudy.

 4. Vídeňská úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. 4. 1980, která byla pro Českou republiku vyhlášena pod č. 160/1991 Sb., se neužije.

 

XII. Ochrana osobních údajů

 1. Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníků získané v souvislosti se vznikem, trváním
  a zánikem kupní smlouvy, případně smlouvy o dílo. Pro účely smlouvy znamená zpracování osobních údajů Zákazníka zejm. shromažďování, používání, uchovávání, ukládání na nosiče dat, úpravu nebo pozměňování, blokování či likvidaci osobních údajů Zákazníka. Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů společnosti s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, najde Zákazník na stránce www.senidoor.cz/dokumenty. Zákazník byl před uzavřením smlouvy s těmito informacemi (Pravidly ochrany a zpracování osobních údajů) seznámen.

 2. Zákazník potvrzuje, že se s těmito informacemi a zásadami upravujícími pravidla ochrany a zpracování osobních údajů seznámil a souhlasí se zásadami zpracování osobních údajů.

 

XIII. Závěrečná ustanovení  

 1. Smluvní vztahy mezi Dodavatelem a Zákazníkem se řídí, pokud jednotlivé smlouvy nestanoví jinak, těmito obchodními podmínkami a občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění. Je-li Zákazníkem spotřebitel, použijí se také ustanovení obsažená v z. o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). 

 2. Pokud je Zákazník spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o dílo. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa www.coi.cz. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz

 3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Dodavatel prostřednictvím elektronické adresy info@senidoor.cz. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle Dodavatel na elektronickou adresu spotřebitele. 

 4. Smlouvu mezi Dodavatelem a Zákazníkem je možné uzavřít v českém jazyce. 

 5. Dodavatel není vázán ve vztahu k Zákazníkům žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku. 

 6. V případě uzavření zakázky v zahraniční měně se pro účely těchto obchodních podmínek posuzuje přepočet této měny na tuzemskou měnu dle aktuálního kurzu ČNB ke dni uzavření smlouvy.

 7. Pokud by se některé z ustanovení těchto obchodních podmínek stalo neplatným, neplatnost ostatních tím nebude dotčena. Strany nahradí neplatné ustanovení takovým platným, které co nejvíce zachová účel neplatného ustanovení.

 8. Platnost a účinnost těchto obchodních podmínek je od 1.1. 2024.  

bottom of page